kadir gecesinde nasıl ibadet edilmeli

Kadir gecesinin yüceliğini idrak eden âlimler şöyle söylemişlerdir: Bu mübarek gece, hakikatte sadece, Peygamber Efendimiz’e (SAV) vahyin inmeye başladığı eşi benzeri bulunmayan o tek geceden ibarettir. Kıyamet gününe kadar da o mübarek gecenin bir tekrarı daha olmayacaktır. Fakat aynı âlimlerimiz, şunu da ifade etmişlerdir: Diğer mübarek geceler gibi, farklı farklı zamanlara denk gelen sonraki Kadir geceleri de oldukça faziletlidir. Bu durum, “birbirine benzeyen şeyler” arasındaki “benzerlik” ilkesinin bir gereğidir. Her sene karşıladığımız ramazan ayındaki Kadir gecesini ihya etmeye dair;

Ebu Hüreyre (r.a)’ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhari, Kadir, 1).
kadir gecesinde nasıl ibadet edilmeli

Kadir gecesinde neler yapılabilir:

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur’an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfar ederek, salavat ve dua yaparak değerlendirmeli.
üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-ı Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir.
Hz. Aişe validemiz demiştir ki; Rasulüllah (s.a.s)’e:
“- Ey Allah’ın Rasulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum. Rasulüllah (s.a.s):
“- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu anni: “Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet.” diye dua et, buyurdu (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 314).
Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidir.

 

Kadir Suresi Arapça Okunuşu

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Kadir Suresi Arapça OkunuşuAnlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

 

Kadir ( Kadr) Suresinin Anlamı şu şekildedir;

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
1. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Euzübillahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin vessalatu vesesselamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain…….

Estağfurullah. Estağfurullah, Sümme Estağfurullah.

Ya Rabbel Alemin.

Ramazanı Şerifin, Leyle-i Kadrin, Kur’an-ı Hakimin, İsmi Azamın, Habibi Ekremin, Al ve Eshab ve Ümmehatı Müminin olan Ezvacı Tahiratın (Radiyallahu Aleyhim ve Aleyhinne Ecmain)

Ve diğer büyük Ρeygamberler (aleyhimüsselam.), Melaike-i Mukarrabinin, Sıddikler, Şehidler, Salihler, Geçmiş Büyük Müctehidler, Arif veliler, kamil meşayihler, Şükreden şakir zenginler ve Sabreden sabırlı fakirler hürmetine;

Âcizane kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçları ve sair ibadetlerimizi lütfünle, kereminle ve fazlınla kabule karin eyle. amin

Mübarek ay(lar)da kalplerimizde uyandırdığın ibadet ve taat iştiyakını Ramazan aylarında arttır, ramazan ayından sonra da eksiltmeden devam ettir.

Ya İlahel Alemin. Ergenlik çağımızdan bu ana kadar büyük, küçük, şahsi ve ictimai bütün günahlarımızdan ciddi pişmanlık duyarak ve bir daha işlememeye tevfik ve medeti senden dileyerek huzuru izzetine geldik. El açtık, yalvarıyoruz. Bizleri, bütün akraba-i taallukat ve bütün müminleri mağfiretine mazhar eyle. Tevbelerimizde sabit, sabırlı ve sebatkar eyle. Nefsimizin kötü isteklerine ve şeytana uymaktan muhafaza eyle. Hallerimizi hayır ile ıslah ve işlerimizi razı olacağın şekilde güzel ve sünnet-i Nebeviye’ye uygun eyle.Amin

Ya Ekremel Ekremin veya Erhamerrahimin.

Allahümme inneke afüvvün Kerimun tuhibbu’l-afve fa’fu anna (Allah’im sen çok affedicisin, affı seversin, bizi affet)” Merhamet edicisin, Af edicisin, affı seversin. Hepimizin, geçmiş -büyük ve küçük- bütün günahlarımızı mağfiret eyle.

Günahlarımızı/Kötülüklerimizi (Yubeddilullahi seyyiatihim hasenetin ) sırrına mazhar eyle. Harici ve dahili din hasımlarının İslama, müslüman memleketlere ve bu vatanımıza yönelik kötü ve mütecaviz niyetlerini kendi aleyhlerine tahvil eyle. Dünyayı saran dinsizlik ve dünyevileşme afetinden İslam alemini ve yurdumuzu halas eyle. Bu afeti; memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytandan ders alarak ehli imana saldıran zalimleri (Hasbunallahi veni’me’lvekil) diyerek izzet ve azametine havale edip, senin kudretin her şeye yettiğine ve yeteceğine kati surette inandığımız halde diyoruz ki;

Ya Rabbena, Ya İlahena, Ya Nasirena zalimlerin şerlerini ve zulümlerini izzet-i azametine layık bir surette def-i ref eyle…amin

Ya Erhamerrahimin. Bizleri, izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi, ziyaretçilerimizi ve bütün ehli imanı; fakirlik, hakirlik ve borçluluk eleminden kurtar. Ayrıca diğer güç yetmez, tahammül olunmaz, görünür-görünmez her türlü bela ve musibetlerden, nefis, cin, ins ile cinni ve insi şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. amin

Hastalarımıza ve bütün mü’minlerin hastalarına acil şifalar, borçlularına kolaylıkla borçlarından kurtulmalar nasip eyle. Amin

Bizlere, mü’min (anne-babamıza, dede ve ninelerimize, çocuklarımız ile torunlarımıza ve bütün akrabalarımıza ve sevdiklerimize) ta kıyamet saatine kadar Kur‘anın sönmeyen Nuru altında dosdoğru yolda hidayeti tevfik eyle, azıp sapanlardan eyleme. Amin

Yolcularımıza emniyetli selametler, özellikle Hacc farzını ifaya niyet eyleyen müminlere kolaylıklar halk eyle…Umreye giden kardeşlerimizi de visal nimetiyle nimetlendir. amin

Mukaddes İslam yurduna yerleştirilen ve Mescid_i Aksa gibi Müslümanların mukaddes yerini işgal eden; Ben-i İsrail’in Mü’minlerini de katleden, Ben-i İsrail münkirlerini (Kavm-i Yahudu) ve hamilerini tarumar eyle. Ve bu zelil kavme mukavemet edemeyecek derecede Kur ‘an ahkâmına yabancı kalıp dinsizlik rejiminin merhametine sığınacak derekeye düşen Müslüman devlet ve milletlerinin kalplerini iman ve Kur ‘an nuru ile tahkim ve düştükleri bugünkü halden tahlis eyle. Alemi İslam’daki ve diğer ülkelerdeki din kardeşlerimize feci ve şeni tecavüzlerde bulunan ehli küfrü müşevvikleriyle beraber kahreyle. Ve oralardaki din kardeşlerimizin ve cümlemizin kalplerini Muhabbetullah, Muhabbet-i Resulullah ve Muhabbet-i Kelamullah ile takviye ve teshir eyle. Şu meclisimizden ve toplanmamızdan Ruh-u Seyyid-il Mürselini haberdar eyle. amin

Bu dünya gözüyle bu hayatta ziyaretle ve Sünnet-i Seniyesine uygun hareket etmeyi ve Ol Kelime-i Mübarekeyi Münciye-i tayyibe olan (Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden abdullahi ve resuluhu) diyerek (La havfun aleyhim vela hum yahzenun) müjdesine layık gördüklerin zümresine ve haşir meydanında Liva-yı Muhammedi (asm) altında toplayarak Şefaat-i aliyelerine mazhar buyuracağın kullarına Ya İlahena bizleri de dâhil eyle.

Ya İlahe’l Âlemin veya Hayrennasirin. Bizleri, analarımızı, babalarımızı ve bütün geçmişlerimizi, Meşayih ve Üstadlarımızı, akraba ve taallukatlarımızı, komşularımızı, bizlere iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden dua isteyenleri ve haksız yere hürriyetlerini kaybeden din kardeşlerimizi ve diğer musibete düşmüşleri; nihayetsiz lütfünle, Rahmet ve inayetine mazhar eyle.

Memleketimizi ve diğer Müslüman memleketlerini her türlü arzi ve semavi afetlerden, bulaşıcı hastalıklardan ve düşmanlarımızı sevindirecek kötü hallerden muhafaza eyle. amin

Medyada sataşan bir dil ile ehli imanı üzmekten hoşlanan şerirlerden ve her türlü şerlilerin şerrinden aziz vatanımızı ve aziz milletimizi muhafaza eyle. Âlimlerimizi ve emirlerimizi hak dine, imana ve Kur ‘ana hadim eyle ve hayırlı işlerde muvaffak eyle. Bu duamıza amin diyerek katılan kimseleri ve bütün geçmişlerini; dünyada emniyet ve selamet, kabirde istirahat, haşirde şefaat, Cennet-ül Firdevs’te ebedi ikamet ve Cemal-i ba kemal-i İlahiyi müşahedeye nailiyetle hakiki ve ebedi mesud edeceklerin arasına nihayetsiz Rahmetinle idhal edip nimetini tamam eyle .

Cümlemizden razı olsun ol Muin. Rahmetullahi aleyna ve aleyhim ecmain.

Amin… Amin… Amin…

Kaynak: (Kur’an-ı Kerim, Hadis-i şerif, Risalelerden ve Risale-i Nurun Birinci Talebesi Hulusi Bey’in (rh) sohbetlerinden faydalanılmıştır)

Kadir Suresi dinlemek isteyenler aşağıdaki videodan dinleyebilir. Kadir Suresi mp3 indirmek isteyenler ise internetteki bazı programları kullanarak aşağıdaki videonun linkini alarak indirebilir.

Kadir Gecesi Neler Yapılmalı; Kadir gecesinde mümkün olduğunca dua ve ibadet ederek geçirilmelidir. Kadir gecesinde 4 rekat namaz kılınır ve iki rekatta bir selam verilir.

1. Rekatta: 1 Fatiha ve 3 İnna Enzelnahü okunur.

2. Rekatta: 1 Fatiha, 3 ihlas suresi okunur.

3. ve 4. Rekatlarda aynı şekilde kılınır. Bu namaza şu şekilde niyet edilir: ” Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, rahmeti ilahiyyen hürmetine, benim tövbelerimi kabul eyle.

Afv-ı ilahiyene, feyzi ilahiyene mazhar eylediğin zümreye ilhak eyle. Namaz tamamlandıktan sonra;

” Allah-u Ekber, Allah-u Ekber la ilahe illellahü vellahü Ekber. Allah-u Ekber ve lillahil-hamd”

100 defa enzalnahü, 100 Elem neşrahleke

100 defa: ” Allahümme innekeafüvvün kerimün tühıbbül afve fa’fü anni” okunur.

Kadir Gecesinde Tavsiye Edilen Tesbihler;

100 defa Besmele, 44 defa Fatiha, 22 defa Ayetel Kürsi, 209 defa İhlas,

33 defa Ya Baki Entel Baki Ya Baki Entel Baki ve 100 defa Hasbünallahü Ve Niğmel Vekil denir.

Kadir gecesinde indiği için Kadir Suresi ismini alan bu surenin Arapça yazılışı şu şekildedir.

Kadir Suresi Arapça Okunuşu

İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr (1) Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr (2) Leyletül kadri hayrum min elfi şehr (3) Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min külli emr (4) Selâmün hiye hattâ matleıl fecr (5)

Kadir Suresinin tefsiri şu şekildedir

1-3. “Kadr” kelimesi sözlükte “güç, hüküm, takdir, şeref, ululuk” gibi anlam*lara gelir. Özellikle Kur’an’m bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu İsim verilmiştir. Bu sûre inmeden ön*ce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde “Biz onu mübarek bir gecede in*dirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’m bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin Ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; Ramazan’ın hangi gecesi*ne denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müs*lim’in kaydettiği, Hz. Âîşe’ye isnat edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadis*te Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye baş*lamıştır. [5] Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insan*ların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevle*rini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Müfessirler, “Biz onu Kadir gecesinde indirdik” diye çevirdiğimiz 1. âyette*ki “o” zamiriyle Kur’an’m kast edildiği konusunda İttifak etmişlerdir. [6] Kur’an’m, zamirle anlaşılacak de*recede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. “Biz onu indirdik” ifadesi “tamamını indirdik” mâna*sına geldiği gibi bundan “indirmeye başladık” mânası da anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette “peyderpey İndirdik” anlamındaki “nezzelnâ” yerine “indirdik anla*mındaki “enzelnâ” fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’m ta*mamının ulûhiyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildi*ğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e ge*len Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma gö*re de söz konusu zaman diliminin Kur’ân-ı Kerîm’in indirilİşİne sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona “leyletü’t-kadr” denilmiş*tir. [7] “Bilir misin nedir Kadir gecesi?” mealindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’m “mübarek bir ge*cede” İnidirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ay-nldığı, belirlendiği ifade edilir. [8]

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki manasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getirece*ğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Ni*tekim birçok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin rakamı mübalağa yoluyla çoklu*ğu anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan İba*det ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır. [9]

4-5. Burada Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ’nuı vereceği görevleri üslenmek üzere me*lekler ve Rûh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki “Rûh”tan maksat Cebrail’dir. [10] Cebrail meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha “meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah’ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet” vb. mânalar verenler de vardır. [11] 5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi ol*duğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağanncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selam verirler. Bu durum gecenin karan*lığı çekilİnceye kadar devam eder. Kadir gecesinde Allah Teâlâ rahman ismiyle te*celli etmekte, -Duhân sûresinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere- bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi koru*maktadır. Bu sebeple Ramazan’in son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dün*yevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefek*kürle geçirirdi. [12] Dolayısıyla müminler de kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler. Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber’e sormuş, o da “Allahım! Sen affedicisin, affı se*versin, beni affet!’ de” şeklinde cevap vermiştir. [13]

Kadir gecesi, “kandil geceleri” denilen ve zamanla İslâm kültür tarihinde kutsallığına inanılıp çeşitli ibadetlerle ihya edilen, hatta merasimlerle kutlanan ge*celerden bîri ve en önemlisidir. [14]

Bu surenin inisi hakkinda degisik rivayetler vardir. Bunlardan biri söyledir:

Bir kere Resulüllah (s.a.v) Ashab-i Kirama Israilogullarindan birinin, silahini kusanarak Allah yolunda bin sene cihat ettigini bildirmisti. Ashabin buna hayret etmesi üzerine Cenabi Hak, Kadir suresini indirmistir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

Kadir Gecesi Denilmesinin Sebebi

Bu geceye Kadir gecesi denilmesi seref ve kiymetinden dolayidir. Çünkü:

a) Kur’an-i Kerim bu gecede inmeye baslamistir.

b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapilan ibadetten daha faziletlidir.

c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Tesl’nin ezeli kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).

d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayida melek iner.

e) Bu gece tanyerinin agarmasina kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktir. Yeryüzüne inen melekler ugradiklari her mümine selam verirler. Hangi Gecede Olduğu?

Kadir gecesinin hangi gece oldugu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan’in yirmi yedinci gecesinde oldugu tercih edilmistir. Hz. Peygamber (s.a.v) bunun kesinlikle hangi gece oldugunu belirtmemis, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’in son on günü içerisindeki tek rakamli gecelerde arayiniz” buyurmustur (Buhari, Müslim).

Baska bir hadiste ise Ibn Ömer (r.a) söyle nakletmistir:

Sahabelerden bazi kimselere, rüyalarinda, Kadir gecesinin, (Ramazan’in) son yedi günü içinde oldugu gösterildi. Resulüllah (s.a.v) onlara: “Görüyorum ki rüyalariniz Ramazanin son yedi günü hakkinda birbirine uygun düsmüstür. Artik kim Kadir gecesini aramaya kalkisirsa, onu Ramazan’in son yedisinde arasin, buyurmustur (Buhari, Müslim).

Gizli Olmasının Sebebi

Islam kaynaklarinda belirtildigine göre Allah Teala bir takim hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun disinda daha bazi seyleri de gizli tutmustur.

Bunlar:

Cuma günü içerisinde duanin kabul olacagi saat; bes vakit içerisinde Salât-i vusta; ilahi isimler içerisinde Ism-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rizay-i ilahi; zaman içerisinde kiyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunlarin gizli tutulmasindan maksat müminlerin uyanik, dikkatli ve devamli Allah’a ibadet ve taat içerisinde olmalarini saglamaktir. Müminler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle degerlendirmelidir. Ebu Hureyre (r.a)’in rivayet etmis oldugu hadisi serifte Peygamber Efendimiz (s.a.v) söyle buyurmustur:

“Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacagi sevabi Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmis günahlari bagislanir” (Buhari).

Kadir Gecesinde Neler Yapmaliyiz?

Kadir gecesini, namaz kilarak, Kur’an-i Kerim okuyarak, tövbe, istigfar ederek ve dua yaparak degerlendirmeliyiz. Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazi kilmadan önce hiç degilse bes vakit kaza namazi kilmalari daha faziletlidir. Kazasi yoksa nafile kilar. Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istigfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demistir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Hz. Aise (r.ah) söyle anlatiyor:

“Ey Allah’in Resulü! Kadir gecesine rastlarsam nasil dua edeyim? diye sordum.

Resulüllah (s.a.v):

“Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî (Allah’im sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet)” diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Bu gecenin öyle bir ani vardir ki o anda yapilan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli ani yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istigfar ile geçirmek gerekir.

Bu da kisinin imanini tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azindan teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler. Bu, bin aydan hayirli oldugu bildirilen gecede insanlik alemini huzura kavusturmak için gerekli olan esaslar indirilmistir. Namaz, zikir, tesbih, Kur’an okumak gibi bedeni ibadetlerimiz yaninda düsünce ile ibadet olarak isimlendirdigimiz tefekkürü insanligin amaci nedir? olgun insan olma mertebesine nasil ulasabiliriz? Nasil insanliga daha iyi hizmet edip, daha çok sevgi sunabiliriz? seklindeki odak noktalari ile güçlendirelim.

Unutmayalim ki; özellikle bu gecede Tevvab olan Allah tövbelerimizi kabul edecektir. Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Kadir gecesinde dualarimizdan insanligin huzuru, sevgi ve kardesligin saglanmasi ve devami için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralim. Yalniz kendi sevdigimiz insanlarin degil, bütün insanlarin sevgiye layik oldugunu animsayarak sevgide saglam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardim dileyelim. Rahman ve Rahim Allah’in adiyla, hepimize hayirli kandiller diliyoruz.

Kadir Suresi nin Faziletleri

1- “Kadir Süresini 10 kere okuyan kimse bin kücük günahi bagislanır” Hadis-i Serif yine:

2- “Kadir Süresini 100 kere okuyan kimsenin kalbine ismi Ä’zamin ilham eder o kimse diledigi kadar dua eder ve duasi kabul olur.Yani Cenab-i Hak, bu kimsenin hacetini istek dileklerini lutfederek verir”

3- “Cuma gecesi Kadir Süresini 1000 kere okuyan kimse Sevgili peygamberimizi rüyasında görür”

4- “Kim ki bir dilegi vardir 41 kere okusun.Dilegi verilir.(Muradina nail olur)

5- Sabah ve aksam namazlardan sonra 3 kere okuyan kimse seytanın serrinden emin olur,cümle sıkıntılardan necat (kurtulus) bulur”

kadir süresini okuyanin tüm dilekleri verilir.Rizki bol ve kolay olur. Hasta ise sifa bulur.Belalardan uzak kalir.Sihhat ve afiyeti devamli olur.

Hadisi serifte Söyle diyiyor: Bir kimse abdest aldiktan sonra “Kadir Süresini” bir veya üc kere okursa kiyamet günü peygamberlerle beraber hasrolur (diriltilir) Ve abdest alip kelimeyi sahadet getirerek bu sureyi okursa sekiz cennetin kapisi acilir.”istedigin kapidan gir denir” buyrulmustur.

Bismillahi Rahmani Rahim

Okunuşu:

inna enzelnahü fi leyletilkadr. Vema edrake ma leyletülkadr.Leyletülkadri hayrum min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verrühu fiyha bi’izni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matla’ılfecr.

Manasi:
Şüphesiz biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.Bildinmi nedir Kadir Gecesi. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve Rüh (Cebrail) Rablarının izniyle her iş icin arka arkaya iner. O gece fecrin dogusuna kadar selamettir.